• остра лимфобластна левкемия (ALL)
 • остра миелоидна левкемия (AML)
 • остра бифенотипна левкемия
 • слабо диференцирана остра левкемия
 • хронична миелоидна левкемия (CML)
 • хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ)
 • ювенилна хронична миелоидна левкемия (JCML)
 • ювенилна миеломоноцитна левкемия (левкемия на Naegeleg – JMML)
 • рефрактерна анемия (RA)
 • рефрактерна анемия с пръстеновидни сидеробласти (RARS)
 • рефрактерна анемия с повишен брой бласти (RAEB)
 • рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация (RAEB-T)
 • хронична миеломоноцитна левкемия (CMML)
 • апластична анемия (тежка)
 • анемия на Fanconi
 • пароксизмална нощна хемоглобинурия
 • остра миелофиброза
 • миелофиброза
 • полицитемия вера
 • есенциална тромбоцитемия
 • неходжкинов лимфом
 • остър лимфогранулом
 • пролимфоцитна левкемия
 • синдром на Chediak-Higashi
 • хронична грануломатозна болест (CGD)
 • неутрофилна дисфункция
 • ретикуларна дисгенеза
 • мукополизахароидоза (MPS)
 • Синдром на Scheie (MPS-IS)
 • Синдром на Hunter (MPS-II)
 • Синдром на Sanfilippo (MPS-III)
 • Синдром на Morquio (MPS-IV)
 • Синдром на Maroteaux-Lamy (MPS-VI)
 • Sly синдром, дефицит на бета-глюкоронидаза (MPS-VII)
 • адренолейкодистрофия
 • муколипидоза II
 • Болест на Krabbe
 • Болест на Gaucher
 • Болест на Niemann-Pick
 • Болест на Wolman
 • метахроматична левкодистрофия
 • фамилна еритрофагоцитна лимфохистиоцитоза
 • хистиоцитоза – X
 • хемофагоцитоза
 • бета-таласемия
 • чиста аплазия на червените кръвни клетки
 • сърповидно-клетъчна анемия
 • телеангиектазия
 • синдром на Kostmann
 • дефицит на адхезия на левкоцити
 • синдром на DiGeorge
 • синдром на голите лимфоцити
 • синдром на Omenn
 • тежък комбиниран имунен дефицит (SCID)
 • дефицит на SCID аденозин дезаминазата
 • липса на SCID Т- и В-лимфоцити
 • липса на SCID Т-лимфоцитите при наличие на В-лимфоцити
 • синдром на Wiskotta Aldrich
 • Х-свързано лимфопролиферативно разстройство
 • Синдром на Lesch-Nyhan
 • тромбастения на Glanzmann
 • остеопетроза 
 • мегакариоцитоза (наследствена тромбоцитемия)
 • множествена миелома
 • плазмоцитна левкемия
 • макроглобулинемия на Waldenström
 • рак на гърдата
 • сарком на Ewing
 • невробластом (симпатикобластом)
 • кацином на бъбреците